வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW

Policy

Policy:

The establishment and maintenance of a Hindu temple in Den Helder to offer the opportunity to pray.

Organize Hindu festivals.

To keep Tamil art and culture alive, for example by organizing cultural activities.

Issuing magazine, books and other publications related to Tamil culture or Hindu religion.

Making and maintaining contact with organizations at home and abroad, who do the same activities.

Giving Tamil language lessons, cultural music and dance lessons.

Reward:

Hindu priests work in monthly salary.

All members and board members of this association do their activities as volunteers. Travel costs of members and volunteers are reimbursed. In some cases, expenses for food and drinks are reimbursed.

A volunteer (board or members) may not accept the travel expenses or expenses and return them as gifts to the association.

Beleid:

Het oprichten en in standhouden van een Hindoetempel in Den Helder om de gelegenheid te bieden om hun godsdienst te beleven en uit te oefenen.

Organiseren van hindoe feesten.

De Tamil-kunst en cultuur levend houden, onder andere door het organiseren van culturele activiteiten.

Het uitgeven van tijdschrift, boeken en  andere publicaties.

Contact leggen en onderhouden met organisaties in binnen- en buitenland, die hetzelfde doen nastreven

Het geven van Tamil taal lessen, culturele muziek en dans lessen.

Beloning:

Hindoe priesters werken in loon dienst.

Alle vereniging leden en bestuur leden doen hun activiteiten als vrijwilligers. Reiskosten van bestuur leden en  vrijwilligers worden wel vergoed. In sommige gevallen worden onkosten voor eten en drinken vergoed.

Een vrijwilliger (bestuur of leden) mag de reiskosten of onkosten niet aannemen en als giften aan de vereniging teruggeven.