வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW
[NL]In Den Helder staat de oudste Ganesha tempel van Nederland. Als een gemeenschap zijn we deze tempel begonnen in 1991. Deze tempel is door een groep Sri Lankaanse Tamil mensen samen opgericht om het Hindoe geloof en levensovertuiging te kunnen belijden en beleven.

[EN]Welcome to  Sri Varatharajah Selvavinayagar Temple, a volunteer-driven, community-supported, non-profit organization.  Sri Varatharajah Selvavinayagar Temple promotes and practices the ideals of Hindu religion through worship and education. The Temple strives for spiritual richness and human excellence through assimilation of the values emphasized in Hindu scriptures and applying them in our daily lives, while recognizing and respecting other religions and belief systems in their due context.

Sri Varatharajah Selvavinayagar Temple offers many worship services to the deities of the temple in multiple Hindu traditions conducted by our qualified priests. It highly encourages family and community participation from the Netherland  metropolitan area and vicinity through various religious, social, cultural, and educational activities.

Den Helder Kovil Thaer 2022

UP COMMING EVENT

சித்திரத்தேர் திருவிழா

இலட்ச நாமர்சனம்:

From 4-04-2023 Tuesday

09-04-2023 Sunday

 

 

TEMPLE NOTICE

GIVE DONATION TO TEMPLE DEVLOPMENT

Temple is growing and we need your support. There are many ways you can donate to temple. All the funds will be used for temple improvements and operations.

MONTH EVENT CALENDAR 2022

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

BECOME A TEMPLE SUPPORTER

Please provide your contact details, so that we can provide you with regular updates on temple activities.

Thiruvilla

நிகழ்வுகள்