வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW
June 29, 2018 at 4:00 PM Annie Romein Verschoorlaan 32 Noord Holland

7ஆம் நாள் இரவுத் திருவிழா 29-6-2018

7ஆம் நாள் இரவுத் திருவிழா 29-6-2018
7th day Evening Roermond அடியார்கள்

SHARING IS CARING