வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW

Donate Now


Bank: ABN- AMRO

Account Name: Vereniging Sri Varatharaja Selvavinayar
IBAN No: NL08 ABNA0587318538
Temple Address: Annie Romein Verschoor Laan- 32, Den Helder, Netherlands