வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW

Board of Trustees

Board of Trustees

Board of Trustees

Mr. Y.Sinnathurai 0620506823
Mr. T.Ravindran 0620725614
Mrs. V.Rajaratnam 0687919364
Mr. N.Sivanesan 0649917409
Mr. G.Manoraahavan 0653655844
Mr. K.Sivakumar 0657948212
Mr. K.Rajadurai
Mr. UD Kailayapillai
Mr. C.Vallipuranathan
Mr. V.Ramu
Mr. V.Sanjeef
Mrs. P.Ponnudurai
Mr. R.Sambasivam
Mr. R.Balasubramaniyam
Mr. G.Thambiah

KvK-number: 4063720
ANBI RSIN (fiscaal nummber):8092.44.445